Više od trećine teritorije Srbije može biti zaštićeno mrežom Natura 2000

7. Septembar 2021.

Kako bi se najrelevantnijim stručnjacima u Srbiji predstavili glavni rezultati identifikacije projekta "EU za Natura 2000 u Srbiji" i predstavio predlog potencijalnih područja posebne zaštite (SPA) i potencijalnih lokacija za interese zajednice (pSCIs) u Republici Srbiji koje su identifikovane tokom implementacije projekta, druga tehnička radionica održana je 25. i 26. avgusta 2021. godine u Beogradu.

Nakon dve godine implementacije, projekat je identifikovao dugačku listu lokacija prema dogovorenim kriterijumima. "Ovim projektom započeli smo veliki posao na identifikaciji Natura 2000 na teritoriji Srbije u kontekstu prikupljanja naučnih podataka, upravljanja ovim podacima i obezbeđivanja preduslova za dalju primenu Direktive o staništima i Direktive o pticama", rekla je Koordinator projekta i Načelnik Odeljenja za ekološku mrežu u Ministarstvu zaštite životne sredine, Snežana Prokić.

Na osnovu rezultata koji su podtignuti, ona je dodala da je ovaj projekat jedan od najuspešnijih do sada sprovedenih „Moramo da razvijamo naučni rad i da razvijamo naše institucije, a to su Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kao i naučne institucije koje će poboljšati, pre svega, svoju naučnu osnovu kroz teoriju i pripremu metodologije za primenu u Srbiji “, rekla je Snežana Prokić.

Tokom radionice, uz prisustvo oko 60 stručnjaka, neke od tema o kojima se razgovaralo bile su: kriterijumi i metodologija za identifikaciju Natura 2000 lokacij, dogovor o ograničenjima utvrđenim za svaku vrstu ili grupu vrsta i koherentnost pokrivenosti u okviru cele mreže Natura 2000, kao i dalje korake i nastavak uspostavljanja mreže Natura 2000 u Srbiji.

"Jedno od glavnih postignuća implementacije projekta Natura 2000 je identifikacija potencijalnih Natura 2000 lokacija u Srbiji. Trenutni predlog sadrži 201 potencijalnu lokaciju od interesa za zajednicu i 85 područja posebne zaštite. Oni pokrivaju oko 35% teritorije Srbije" rekla je vođa tima projekta Ana Inigo.

Kao deo pregovaračkog procesa za pristupanje Evropskoj uniji, zaštita prirode je važna tema za Srbiju u vezi sa primenom Poglavlja 27 posvećenog zaštiti životne sredine i klimatskim promenama. Mreža Natura 2000 je ključni instrument za zaštitu biodiverziteta u EU kako bi se osigurao dug opstanak najvrednijih vrsta i staništa u Evropi. Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji podržava Ministarstvo zaštite životne sredine kroz nekoliko projekata u transpoziciji evropskih direktiva o životnoj sredini u srpsko zakonodavstvo. "Za Evropsku uniju zaštita prirode je prioritet, a različiti sporazumi i politike se sprovode kako bi se izvršila obaveza zemalja EU. Delegacija Evropske unije u Srbiji nastaviće da podržava Srbiju na njenom putu integracije u EU, uključujući podršku Srbiji u transpoziciji i implementaciji Direktiva o pticama i staništima“, prokomentarisao je Antoine Avignon, menadžer projekta iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, prilikom zatvaranja radionice.