Sprovođenje

EPTISA SOUTHEAST EUROPE d.o.o.

EPTISA je multinacionalna kompanija specijalizovana za inženjering, konsultacije, informacione tehnologije i institucionalni, ekonomski i socijalni razvoj, sa sedištem u Madridu. Jasno orijentisana na uslugu klijentu, sprovodeći najkompleksnije projekte u oblastima transporta, vode i životne sredine, građevine, energetike i Industrija; primenom tehnološkog znanja, kreativnosti, inovacija i najnovijih tehnologija za napredak ka održivom razvoju društva.

Od 2002. godine, međunarodne aktivnosti kompanije EPTISA u jugoistočnoj Evropi konstantno se povećavaju, što je 2005. godine dovelo do osnivanja Regionalne kancelarije EPTISA SEE, sa sedištem u Beogradu. 2012. i 2013. godine, EPTISA je osnovala dodatne ispostave u Republici Hrvatskoj, Republici Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. 2014. godine, EPTISA je nastavila širenje u regionu otvaranjem kancelarije u Crnoj Gori. Nove kompanije koordinišu sve komercijalne napore i preuzimaju upravljanje projektima i kontrolu kvaliteta za sve zadatke koje EPTISA sprovodi u tim zemljama.

DAPHNE Institut za primenjenu ekologiju (Slovačka)

DAPHNE Institut za primenjenu ekologije je osnovan 1993. godine kao nezavisna nevladina institutcija za zaštitu prirode čije aktivnosti imaju za cilj očuvanje i obnavljanje integriteta centralno-evropskih ekosistema.

DAPHNE je učestvovao u preko 150 projekata u Slovačkoj i drugim zemljama srednje i istočne Evrope, i izdao više od 100 publikacija o zaštiti prirode i biodiverziteta namenjenim za širu publiku, od kreatora politike i poljoprivrednika, zainteresovanih strana, nastavnika i školaraca. Kroz navedene aktivnosti, DAPHNE je razvio snažnu saradnju sa univerzitetima, institutima i organizacijama za zaštitu životne sredine na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Nakon toga, DAPHNE je koordinisala velike projekte za pripremu mreže Natura 2000 u Slovačkoj. Aktivnosti su bile fokusirane na razvijanju ekspertize potrebne za efikasno sprovođenje mreže Natura 2000. Aktivnosti su uključivale: poboljšanje znanje o distribuciji tipova staništa i vrsta zaštićenih u skladu sa dve EU direktive, razvoj postupaka odabira lokacija, razvoj baza podataka i unapređivanje veština planiranja participativnog upravljanja, kompletiranje nacionalne liste predloženih lokacija za interese zajednice za podnošenje u EU, procena statusa i definisanje statusa zaštite vrsta i staništa, kao i razvoj metodologije i praćenje tipova staništa i vrsta od značaja za EU.

DAPHNE kao deo N2K grupe (Evropska privredna interesna grupa osnovana u decembru 2017. godine prema EU zakonu) pruža tehničku pomoć Evropskoj komisiji u okviru različitih konsultantskih ugovora u primeni direktiva o pticama i staništima, i akcionim planom prirode. Opseg rada DAPHNE instituta je, osim istraživanja, rad i sa zainteresovanim stranama koji značajno utiču na zaštitu prirode (lokalna samouprava, poljoprivrednici, šumari, vodoprivreda, itd.).

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave, propisane članom 5a Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 62/2017), a neki od poslova državne uprave su osnove zaštite životne sredine, sistem zaštite i unapređenja životne sredine, nacionalni parkovi, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, zaštita prirode, primena rezultata naučnih i tehnolokih istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine, i mnogi drugi.

Ministarstvo zaštite životne sredine je jedan od korisnika projekta "EU za Natura 2000 u Srbiji" i pruža podršku projektu u uspostavljanju prve liste potencijalnih lokacija mreže Natura 2000 (SPAs i pSCI), zajedno sa razvijanjem informacionog sistema, baze podataka i GIS. 

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (u daljem tekstu ELLE) osnovana je 1998. godine u Letoniji. ELLE ima kancelariju u glavnom gradu Rigi, partnere za saradnju u većini zemalja EU i široku mrežu kontakata u ENI zemljama istoka. Osoblje ELLE-a koje trenutno broji 28 internih i 10 eksternih stručnjaka imaju ne samo da ima široko obrazovanje i obuku, već i lepezu veština i iskustva iz poslovne i akademske kulture istočne i zapadne Evrope. Uspešno je realizovan veliki broj projekata različitih razmera koji se izvode ne samo u Letoniji, već i u Litvaniji, Estoniji, Švedskoj, Finskoj, Rusiji, Uzbekistanu, Moldaviji, Albaniji, Kipru, Kazahstanu, Jermeniji, Azerbejdžanu , Gruzija, Bosna i Hercegovina, Belorusija i u drugim zemljama.

ELLE nudi širok spektar u baltičkom regionu i van njegovih granica. Počevši od velikih međunarodnih projekata i završavajući pružanjem podrške malim preduzećima, od razvoja strategija do merenja nivoa zagađenja, stručnjaci ELLE-a će pružiti profesionalna, a po potrebi i nekonvencionalna rešenja.

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije je ustanovljen od strane Vlade Republike Srbije radi obavljanja delatnosti zaštite i unapređenja prirode Srbije. Delokrug rada Zavoda određen je na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016 i 95/2018-drugi zakon), Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 18/2010 i 09/2017) i Statuta Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS“ 73/2010).

Zavod za zaštitu prirode Srbije je jedan od korisnika projekta "EU za Natura 2000 u Srbiji" i pruža podršku projektu u uspostavljanju prve liste potencijalnih lokacija mreže Natura 2000 (SPAs i pSCI), zajedno sa razvijanjem informacionog sistema, baze podataka i GIS.

Konsultanti

Ana Inigo

Tim lider/Stručnjak za Naturu 2000

Pavol Polak

Zamenik vođe tima/Stručnjak za staništa i posebno zaštićena područja

Jasna Vujnović

Ključni stručnjak za informacione tehnologije

Lothar Guedling

Ključni stručnjak za pravna pitanja

Vesna Glišić

Stručnjak za komunikaciju i promociju projekta

Ljiljana Veljković

Stručnjak za institucionalna pitanja i unapređenje kapaciteta

Boris Šćekić

Direktor projekta

Marija Ristić

Asistent na projektu