O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat "EU za Natura 2000 u Srbiji" zamišljen je da promoviše i ojača implementaciju mreže Natura 2000 u Srbiji, i kao sredstvo za jačanje i podršku vlastima Republike Srbije u oblasti zaštite prirode. Projekat je započet 27. maja 2019. godine i biće završen 27. maja 2021. godine.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta "EU za Naturu 2000 u Srbiji" je da poveća efikasnost Republike Srbije u pripremi za pristupanje EU u oblasti zaštite prirode. Jedan od glavnih zahteva koji zemlje pristupnice moraju da ispune u oblasti zaštite prirode je uspostavljanje mreže Natura 2000, listu lokacija koju je odredila svaka država članica u okviru dve evropske direktive; Direktive o pticama i staništima, kako bi se osigurao dugoročni opstanak najvrednijih vrsta i staništa.

Podrška Ministarstvu zaštite životne sredine

Podrška će biti pružena Ministarstvu zaštite životne sredine i drugim relevantnim nacionalnim i pokrajinskim institucijama za uspostavljanje prve liste potencijalnih lokacija za Natura 2000 (SPA i pSCI), zajedno sa informacionim sistemom, bazom podataka i GIS-om za Natura 2000. Preporuke će biti pružene za usklađivanje srpskog zakonodavstva sa EU direktivama koje se odnose na zaštitu prirode i poboljšanje tehničkih i administrativnih kapaciteta za sprovođenje zakona o zaštiti prirode. Sektor
  • Zaštita životne sredine
EuropeAid referenca
EuropeAid/139336/DH/SER/RS
Komponente
  • Proces imenovanja potencijalnih SPAs i pSCIs potpuno završen, u skladu sa Direktivama o pticama i staništima za Natura 2000 mrežu
  • Razvijen informativni sistem, baza podataka i GIS za Naturu 2000
  • Usklađivanje i revidiranje nacionalnih zakonodavstva sa direktivama EU koje se odnose na zaštitu prirode
  • Učvršćivanje tehničke i administrativne sposobnosti za sprovođenje zakona o zaštiti prirode
  • Sprovođenje kampanje o podizanju svesti o Natura 2000 mreži
Grad / Region
Beograd / Srbija
EU donacija
1.589.100 €
Vreme implementacije
Maj 2019. - Maj 2021.
Korisnik
Ministarstvo zaštite životne sredine i Zavod za zaštitu prirode Srbije
Implementiran od strane
EPTISA SOUTHEAST EUROPE d.o.o. (RS), EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (ES), DAPHNE – Institut aplikovanej ekologie (SK), SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (LV)