Sprovođenje

DAPHNE Institut za primenjenu ekologiju (Slovačka)

DAPHNE Institut za primenjenu ekologije je osnovan 1993. godine kao nezavisna nevladina institutcija za zaštitu prirode čije aktivnosti imaju za cilj očuvanje i obnavljanje integriteta centralno-evropskih ekosistema.

DAPHNE je učestvovao u preko 150 projekata u Slovačkoj i drugim zemljama srednje i istočne Evrope, i izdao više od 100 publikacija o zaštiti prirode i biodiverziteta namenjenim za širu publiku, od kreatora politike i poljoprivrednika, zainteresovanih strana, nastavnika i školaraca. Kroz navedene aktivnosti, DAPHNE je razvio snažnu saradnju sa univerzitetima, institutima i organizacijama za zaštitu životne sredine na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Nakon toga, DAPHNE je koordinisala velike projekte za pripremu mreže Natura 2000 u Slovačkoj. Aktivnosti su bile fokusirane na razvijanju ekspertize potrebne za efikasno sprovođenje mreže Natura 2000. Aktivnosti su uključivale: poboljšanje znanje o distribuciji tipova staništa i vrsta zaštićenih u skladu sa dve EU direktive, razvoj postupaka odabira lokacija, razvoj baza podataka i unapređivanje veština planiranja participativnog upravljanja, kompletiranje nacionalne liste predloženih lokacija za interese zajednice za podnošenje u EU, procena statusa i definisanje statusa zaštite vrsta i staništa, kao i razvoj metodologije i praćenje tipova staništa i vrsta od značaja za EU.

DAPHNE kao deo N2K grupe (Evropska privredna interesna grupa osnovana u decembru 2017. godine prema EU zakonu) pruža tehničku pomoć Evropskoj komisiji u okviru različitih konsultantskih ugovora u primeni direktiva o pticama i staništima, i akcionim planom prirode. Opseg rada DAPHNE instituta je, osim istraživanja, rad i sa zainteresovanim stranama koji značajno utiču na zaštitu prirode (lokalna samouprava, poljoprivrednici, šumari, vodoprivreda, itd.).

EPTISA SOUTHEAST EUROPE d.o.o.

EPTISA je multinacionalna kompanija specijalizovana za inženjering, konsultacije, informacione tehnologije i institucionalni, ekonomski i socijalni razvoj, sa sedištem u Madridu. Jasno orijentisana na uslugu klijentu, sprovodeći najkompleksnije projekte u oblastima transporta, vode i životne sredine, građevine, energetike i Industrija; primenom tehnološkog znanja, kreativnosti, inovacija i najnovijih tehnologija za napredak ka održivom razvoju društva.

Od 2002. godine, međunarodne aktivnosti kompanije EPTISA u jugoistočnoj Evropi konstantno se povećavaju, što je 2005. godine dovelo do osnivanja Regionalne kancelarije EPTISA SEE, sa sedištem u Beogradu. 2012. i 2013. godine, EPTISA je osnovala dodatne ispostave u Republici Hrvatskoj, Republici Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. 2014. godine, EPTISA je nastavila širenje u regionu otvaranjem kancelarije u Crnoj Gori. Nove kompanije koordinišu sve komercijalne napore i preuzimaju upravljanje projektima i kontrolu kvaliteta za sve zadatke koje EPTISA sprovodi u tim zemljama.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave, propisane članom 5a Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 62/2017), a neki od poslova državne uprave su osnove zaštite životne sredine, sistem zaštite i unapređenja životne sredine, nacionalni parkovi, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, zaštita prirode, primena rezultata naučnih i tehnolokih istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine, i mnogi drugi.

Ministarstvo zaštite životne sredine je jedan od korisnika projekta "EU za Natura 2000 u Srbiji" i pruža podršku projektu u uspostavljanju prve liste potencijalnih lokacija mreže Natura 2000 (SPAs i pSCI), zajedno sa razvijanjem informacionog sistema, baze podataka i GIS. 

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije je ustanovljen od strane Vlade Republike Srbije radi obavljanja delatnosti zaštite i unapređenja prirode Srbije. Delokrug rada Zavoda određen je na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016 i 95/2018-drugi zakon), Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 18/2010 i 09/2017) i Statuta Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS“ 73/2010).

Zavod za zaštitu prirode Srbije je jedan od korisnika projekta "EU za Natura 2000 u Srbiji" i pruža podršku projektu u uspostavljanju prve liste potencijalnih lokacija mreže Natura 2000 (SPAs i pSCI), zajedno sa razvijanjem informacionog sistema, baze podataka i GIS.

Konsultanti

Ana Inigo

Tim lider/Stručnjak za Naturu 2000

Pavol Polak

Zamenik vođe tima/Stručnjak za staništa i posebno zaštićena područja

Jasna Vujnović

Ključni stručnjak za informacione tehnologije

Lothar Guedling

Ključni stručnjak za pravna pitanja

Vesna Glišić

Stručnjak za komunikaciju i promociju projekta

Ljiljana Veljković

Stručnjak za institucionalna pitanja i unapređenje kapaciteta

Boris Šćekić

Direktor projekta

Marija Ristić

Asistent na projektu